Királyerdei Klinika Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
a Királyerdei Klinika Kft.
pácienseit/vendégeit érintő személyes és különleges adatok
kezeléséről

Tartalom jegyzék:
adatkezelés célja
adatkezelés hatálya
adatvédelmi szervezet
kezelt adatok köre
adatok kezelésének jogalapja
adatkezelés időtartama
adatokat megismerő személyek köre, adat továbbítás
adatfeldolgozás
érintettek jogai
adatvédelmi incidens kezelése
jogorvoslati lehetőségek
egyéb rendelkezések

 

Adatkezelés célja:
Jelen szabályzat célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete (továbbiakban: GDPR) és az Információs és Önrendelkezési Jogról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) vonatkozó rendelkezései alapján rögzítse a fent megjelölt Intézmény által alkalmazott adatvédelmi elveket, az Intézmény adatvédelmi politikáját. Az Intézmény által nyújtott szolgáltatás minden területén a páciensek/vendégek számára biztosítva legyen jogaik védelme, az adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatás.
Hatálya:
A Szabályzat hatálya kiterjed az Intézmény területén tartózkodó, Intézménnyel kapcsolatot létesítő minden páciens/vendég személyes és különleges adatainak védelmére.

Adatvédelmi szervezet:
adatkezelő
adatfeldolgozó

Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy amely a személyes adatok kezelésének célját, jogalapját és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Az Intézmény mint adatkezelő megnevezése:
Név: Királyerdei Klinika Kft.
Székhely: 1213 Budapest Szent István út 248-250.
Telefonszám: +361/420-7309; 0630/951-6541
E-mail cím: szepsegkozponteu@gmail.com
Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő utasítására, annak nevében személyes adatokat kezel, az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatokat elvégzi.
Adatfeldolgozó megnevezése:
Adatfeldolgozónak minősül az Intézmény belső dolgozója aki az Intézmény vezetőjének utasítása és felhatalmazása alapján a Páciensek/vendégek személyes és különleges adatait kezeli és az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatokat elvégzi.

Kezelt adatok köre:
Páciensek/vendégek személyes adatai
Páciensek/vendégek különleges adatai
technikai adatok
Cookie
Személyes adatok: GDPR 4. cikk.
Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely olyan adat, információ, tényező amely alapján az adott természetes személy beazonosítható. Ezek különösen: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, szociális azonosságára utaló adat. Személyes adatkezelésnek minősül továbbá a fénykép, hang-, képfelvétel készítése, valamint személyazonosításra alkalmas fizikai jellemzők gyűjtése.
Különleges adat: GDPR 9. cikk.
Személyes adatok körén belül különleges adat a faji etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítására alkalmas genetikai, biometrikus adatok, egészségügyi adatok, természetes személyek szexuális életére, szexuális beállítottságára utaló adatok.
Ezeknek az adatoknak a kezelése csak az érintett természetes személy kizárólagos hozzájárulása esetén lehetséges. Amennyiben az érintett a hozzájárulást megtagadja, akkor a fent megjelölt különleges adatok kezelése tilos.
Technikai adatok:
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Páciens/vendég számítógépének azon adatai melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Intézmény rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Intézmény fér hozzá.
Cookie:
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Intézmény a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek a Cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a Cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk semmilyen más információt, adatot nem.
Alkalmazott Cookie-k:
1./ átmeneti cookie: az érintett látogatása után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Intézet honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
2./ állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
3./ jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
4./Biztonsági cookie: Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
5./A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Adatok kezelésének jogalapja:
Páciensek/vendégek kizárólagos hozzájárulása
Jogi kötelezettség teljesítése
Intézmény, Páciens/vendég, harmadik személy jogos érdeke
Páciensek/vendégek (Érintettek) hozzájárulása:
A GDPR rendelet alapján az Érintettek hozzájárulásának önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie.
A személyes adatok különleges kategóriái esetén – egészségügyi adatok – a hozzájárulásnak a fentieken kívül még kifejezettnek kell lennie.
Jogi kötelezettség teljesítése:
Az Intézmény rendszerében rögzítésre került és tárolt személyes és különleges adatok kezelése más az Intézményre mint Adatkezelőre vonatkozó Uniós és hazai jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése miatt szükséges.
Intézmény, Páciens/vendég, harmadik személy jogos érdeke:
Személyes és a különleges adatok kezelésének jogalapja az Intézmény, Páciens/vendég, harmadik személy jogos érdeke, mivel az Intézmény területén elektronikus kamerarendszer működik, amely kép és hangfelvétel készítésére, tárolására alkalmas. A kamera rendszer működtetésének célja a személy- és vagyon védelem, üzleti titok védelme, vitás tényállás felmerülése esetén a tényállás tisztázása.
Adatkezelés időtartama:
A GDPR rendelet 17. cikk (1) bekezdése alapján: az Adatkezelő (Intézmény) által kezelt adatot az Érintett (Páciens/vendég) kérésére – amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nincsen, csak az érintett hozzájárulása – a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni kell az adatkezelő adatbázisából.
A rendelet 17. cikk (3) bekezdése alapján amennyiben a kezelt személyes adat jogérvényesítéshez vagy hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges akkor az adatkezelés – az Érintett kérelme ellenére – jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható.
A fentiek szerint az Intézmény a jogi kötelezettség teljesítése mint jogalap alapján, tekintettel az Eü. törvény Páciens/vendég adatok megőrzésére vonatkozó rendelkezéseire, Intézmény az általa kezelt, tárolt személyes és különleges adatokat az adatok rögzítésének időpontjától számított 30 évig köteles megőrizni.
Intézmény, Páciens/vendég, harmadik személy jogos érdeke mint jogalap alapján:
az elektronikus megfigyelő rendszerrel történő adatrögzítés esetén a rögzített adatok a rögzítés időpontjától számított 30. napon kerülnek törlésre.
Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás
Az adatokat elsődlegesen az Intézmény belső munkatársai jogosultak megismerni. A Páciens/vendég kezelésével kapcsolatos adatok szükséges mértékben, hatóságok felé továbbításra kerülnek. Az adattovábbítás jogalapja az Intézmény jogszabályon alapuló jogi kötelezettségének teljesítése.
Adatfeldolgozás
A Páciensek/vendégek személyes és egészségügyi (különleges) adatai a Páciensek/vendégek kifejezett hozzájárulásával kerülnek feldolgozásra és tárolásra. Az adatok feldolgozását az Intézmény belső munkatársai végzik. Az adatok harmadik illetéktelen személy részéről hozzá nem férhető módon, számítógépen titkosított rendszerben, papíralapon elzártan kerülnek tárolásra.

Érintettek (Páciensek/vendégek) jogai
Átlátható tájékoztatás joga:
A Páciens/vendégnek alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az intézményt terheli. A tájékoztatást közérthető módon, ingyenesen kell megadni a Páciens/vendég részére.
Amennyiben a Páciens/vendég tájékoztatást kér, azt számára indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül meg kell adni.
Hozzáférés joga:
A hozzáférés joga alapján az Adatkezelő (Intézmény) a Páciens/vendég kérésére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Páciens/vendég rendelkezésére kell bocsátania.
Az adathordozhatósághoz való jog:
Az adathordozhatósághoz való jog alapján az Érintett (Páciens/vendég) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó Intézmény mint Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat, tagolt széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Intézmény megakadályozná.
Helyesbítéshez való jog:
Ezen jog alapján a Páciens/vendég jogosult arra, hogy kérésére az Intézmény indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes és különleges adatokat.
Elfeledtetéshez (törléshez) való jog:
Alapján a Páciens/vendég, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nincsen, kérheti az Intézményben kezelt személyes és különleges adatainak törlését, továbbá az adatok kezelése nyomainak eltüntetését.
Tiltakozás joga:
Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Érintett (Páciens/vendég) írásban tiltakozhat személyes adatainak törlésére irányuló kérelme ellenére történő további adatkezelése ellen. Ebben az esetben az Intézménynek kell bizonyítani, hogy az Érintett adatainak további kezeléséhez jogos érdeke fűződik.
Adatkezelés korlátozásához való jog (Zároláshoz való jog):
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbi feltételek közül bármelyik teljesül:
érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését
az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez
az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás addig tart amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez.
Adatvédelmi incidens kezelése:
Adatvédelmi incidens:
Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés.
Eljárási rend adatvédelmi incidens esetén:
Az adatvédelmi incidenskezelés mindig az adatkezelő feladata.
az incidens természetes személyek jogára és szabadságára vonatkozó kockázat alapján történő kategorizálása
az incidens 72 órán belül történő bejelentése a felügyeleti hatóság felé
intézkedések megtétele az incidens megszűntetésére, orvoslására
felelősök megállapítása
érintettek tájékoztatása
Jogorvoslati lehetőségek:
Panasz jog:
Ha az Érintett természetes személy úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek panaszt nyújthat be Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a NAIH-hoz. A NAIH döntése ellen a panaszos bírósági jogorvoslattal élhet.
Kártérítési igény:
Minden olyan személy aki az Info törvényben és a Rendeletben foglaltak megsértése következtében kárt szenved, jogosult arra, hogy követelje a vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését az adatkezelőtől, illetve az adatfeldolgozótól.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmiféle módon nem terheli felelősség.
Egyéb rendelkezések:
1./ Az Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy ha a szolgáltatott adatokat az Intézmény az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Páciens/vendégt tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
2./ Az Intézmény kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen átadja vagy továbbítja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
3./ Az Intézmény fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatálybalépését követően az Érintetteknek a Honlap további használatához el kel fogadnia a módosításokat, az Intézmény által honlapon biztosított módon.

Budapest, 2018. 04. 01.